zakres usług

Adwokat Aleksandra Kowalska

W swojej praktyce zajmuję się wieloma gałęziami prawa. Im więcej bowiem posiadamy kompetencji tym więcej mamy wolności. Naturalnie idzie tu o wolność, która pozwala na niesienie pomocy Klientom w różnych sytuacjach i odmiennych stanach faktycznych. Jest to więc wolność, z którą wiążą się określone obowiązki. Zakres udzielanej pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych obejmuje:

Prawo rzeczowe i zobowiązań

Prawo rzeczowe, to jest m.in. sprawy o wydanie rzeczy, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, stwierdzenie zasiedzenia, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowanie, zniesienie współwłasności, a także sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Prawo zobowiązań, to jest m. in. sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, opróżnienie i wydanie lokalu, a także sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe, to jest m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne, to jest m. in. sprawy o separację, rozwód, alimenty, podział majątku, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa albo ojcostwa.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, to jest m. in. sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, zakaz konkurencji, mobbing, odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Prawo karne

Prawo karne, to jest m. in. obrona we wszelkich rodzajach spraw karnych, w tym karno-skarbowych, na wszystkich etapach (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze), a także reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w zagwarantowaniu ochrony jego praw, oskarżyciela posiłkowego, cywilnego i powoda cywilnego w postępowaniu karnym,

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne, to jest m. in. sprawy z zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji administracyjnych, skargi i wnioski do organów administracji państwowej i samorządowej.

Kancelaria pomaga nie tylko osobom indywidualnym, ale również firmom, przedsiębiorcom krajowym oraz zagranicznym. Wśród moich Klientów są nie tylko spółki cywilne i handlowe, ale również jednostki samorządu terytorialnego. W celu ułatwienia tym podmiotom prowadzenia ich działalności doradztwo prawne obejmuje zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę. Zakres udzielanej pomocy prawnej i obsługi Klientów będących podmiotami gospodarczymi obejmuje: